Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Firstcom Europe Voip AB (”Firstcom”), org.nr 559016-1666, med postadress Borgarfjordsagatan 7, 164 40 Kista,

är personuppgiftbiträde för behandlingen av era personuppgifter.

Firstcoms kunders förtroende är av största vikt för oss och vi är därför mycket försiktiga med all vår hantering av personuppgifter.
För att du ska förstå hur vi hanterar personuppgifter har vi skapat denna dataskyddspolicy.
Dataskyddspolicyn förklarar bland annat hur vi samlar in och använder informationen om våra kunder och hur vi skyddar våra kunders integritet. Eftersom Firstcom säljer till företag är arbetsgivaren, vår kund, att betrakta som Personuppgiftsansvarig för medarbetarnas Personuppgifter. Vi agerar i detta fall personuppgiftsbiträde åt vår företagskund.

Personuppgifter vi behandlar

Personuppgifter vi samlar in från er

I er kontakt med Firstcom kommer ni att lämna viss information till oss. Vi samlar alltid in uppgifter för att kunna ha ett bindande kommersiellt avtal t.ex. Företagsnamn, adress, firmatecknare & e-post.
För att kunna leverera och fakturera våra tjänster till er samlar vi även in fler uppgifter. Beroende vilken typ av tjänst ni nyttjar från Firstcom samlas olika information in:

Fasttelefonitrafik via sip-trunk mot kundplacerad växel
Samtalshistorik (vilket A-nummer har ringt vilket B-nummer)
IP adress
Vi håller ingen information om vilka personer hos kunden som
använder trafiken.
Mobiltelefoni via Firstcom’s mobilabonnameng
Telefonnummer och IMSI nummer (slutkundens abonnemang) 2022-01-18
IP-adress, dynamisk (slutkundens abonnemang)
Geografisk positioneringsinformation (slutkundens abonnemang)
CDR-poster för trafik (innehåller slutkundens telefonnummer och IMSI nummer)
Firstcom samlar inte in personuppgifter kopplade till abonnemanget.
Det vill säga vi lagrar inte vem hos kunden som använder respektive nummer, det är information som Personuppgiftsägaren (vår kund arbetsgivaren) hanterar.
Molnväxeltjänst VoiceGo
I vår molnväxeltjänst finns mer informationen om respektive användare eftersom tjänsen bygger på att medarbetarnas namn/telefonnummer/e-postadress (ibland) finns i systemet för att tjänsten ska kunna levereras.
Namn
Telefonnummer
Samtalshistorik
Användarnamn, logininformation till tjänsten
Tidpunkter när tjänsten används
Ljudinspelningar (om kunden använder denna tjänst)
Röstmeddelande
Hänvisningsstatus
Chathistorik om tjänsten används
VoiceGo – App

I samband med nyttjande av tjänsten VoiceGo skapas företagsgenererade och användargenererade uppgifter som kan vara personidentifierbara (PII).

Vad samlas in?

När appen VoiceGo laddas ner och används hämtas information från mobilens kontaktbok till VoiceGo , innehållande namn och telefonnummer på kontakten. Varken samtalsloggar från mobilen eller SMS från mobilen samlas in. Dessa kontakter visas under ”Kontakter / Contacts => Mobilen/ The Mobile”.

När tjänsten används skapas företagsgenererade och användargenererade uppgifter i appen. Däribland finns även företagsgenererade kontakter. Dessa kontakter är gemensamma för det företag som nyttjar appen för sin telefoni. Dessa kontakter skapas via ett webbgränsnitt på våra servrar. Dessa kontakter visas i appen under ”Kontakter/ Contacts => Växel / PBX”.

Företagsgemensamma kontakter, samtalsloggar med telefonnummer, röstmeddelanden, textmeddelanden, SMS, chatmeddelanden, e-post, adress, personnummer, användarid, lösenord och andra företagsgemensamma uppgifter så som ringlistor och svarsgrupper, men även uppgifter som är kopplade till din användning av tjänsten – t.ex. information om vilken mast som används när du ringer, typ av telefon, operativ, sessionsid.

Personuppgifter vi samlar in från tredje part

Vi kan hämta personuppgifter om er från publikt tillgängliga register för kreditbedömning.
De kategorier av personuppgifter som vi inhämtar om er är kredituppgifter och kontaktuppgifter.

Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter samt gallringstider

För dig som kund eller anställd hos kund

I er kontakt med oss som kund samt vid nyttjandet av våra tjänster kommer vi att behandla era personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla de tjänster som avtalet rör.

Era personuppgifter som anställd hos en kund till oss behandlas också i tillämpliga fall i enlighet med avtalet med kunden. Firstcoms berättigade intresse är att kunna erbjuda arbetsgivaren, vår kund, de tjänster vi tillhandahåller.

Era personuppgifter kan användas för att utveckla våra tjänster och verksamhet.
Vi kan göra analyser på data för att identifera förbättringar av våra tjänster.

Om du har eller de senaste tolv (12) månaderna har haft en kundrelation till oss eller är anställd hos en sådan kund, och inte lämnat samtycke enligt stycket nedan, behandlas dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning mellan dina intressen och vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster och för ändamålet direktmarknadsföring. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring.

Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring.

I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som kund eller om dig som är anställd hos kund för bokföringsändamål exempelvis avseende fakturering eller betalning av våra tjänster utför vi denna behandling med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

Vi behandlar endast ditt personnummer i situationer när det är nödvändigt för ändamålen med behandlingen eller för en säker identifiering, exempelvis om du är en enskild näringsidkare, när det är nödvändigt att behandla ditt personnummer i faktureringssyfte.

För dig som inte är kund och inte anställd hos kund

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med kontakt med oss. Ändamåletmed Firstcom:s behandling är att kunna hjälpa dig med dina frågor rörande någon av våra tjänster. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Firstcom:s berättigade intresse är att kunna hjälpa framtida kunder och andra intresserade genom att besvara frågor och tillhandahålla eventuellt material.

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut direktmarknadsföring som är relevanta för din yrkesroll. Ändamålet för denna behandling är att informera potentiella framtida kunder om våra tjänster. I våra nyhetsbrev finns alltid möjligheten att ”opta-ut” från vidare kontakt.

Vår användning av Cookies

När du använder vår webbplats kan vi behandla dina personuppgifter i form av IP-adress genom Cookies.

Vilka kan få tillgång till era personuppgifter?

Era personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsunderbiträden. Våra underbiträden är:

Återförsäljare av våra tjänster, IT- Driftsleverantörer, Redovisningbolag, Systemleverantörer, Tjänsteleverantör, Teleoperatör
För en aktuell lista på samtliga personuppgiftsbiträden kontakta vårt utsedda dataskyddsombud på [email protected] eller Borgarfjordsgatan 7, 164 40 Kista.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Larging av data sker inom EU men vissa vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts
tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi, samt i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn krävs för att logga in i dessa system.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas fram tills dess att du återkallar ditt samtycke.

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning med ändamål att marknadsföra oss mot dig behandlas i enlighet med tillämplig nationell lag och praxis. Om du har en kundrelation till oss behandlar vi dina personuppgifter max ett (1) år efter det att ditt kundförhållande är avslutat eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick. Är du inte aktiv kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter tills att du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas enligt bokföringslagens krav i sju (7) år.

Inspelade samtal raderas normalt efter två (2) veckor.
Era rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har ni rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om er samt rätt att begära rättelse av era personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har ni även rätt att begära radering eller begränsning av era personuppgifter eller invända mot vår behandling. Ni har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Era skyldigheter

4.1 PuA ansvarar för att behandling av Personuppgifter enligt Avtalen är laglig i enlighet med Tillämplig Dataskyddslagstiftning. PuA ansvarar särskilt för att:

(i) behandling av Personuppgifter baseras på legitima ändamål med giltiga rättsliga grunder;
(ii) den registrerade har fått relevant information om behandlingen av Personuppgifter; och
(iii) PuA har rätt att överföra Personuppgifter till PuB för behandling.

PuA ansvarar för att Biträdesavtalet och PuA:s lagliga instruktioner innebär tillräckliga garantier att PuB:s behandling enligt Avtalen uppfyller kraven i Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss, antingen på Firstcom Europe Voip AB, Borgarfjordsgatan 7, 164 40 Kista eller per telefon 010-777 00 00 eller via epost [email protected] .